• Sat 28 Nov
  Support to Guy Garvey (acoustic performance), PBFH Club Berlin
   
 • Sun 29 Nov
  Support to Guy Garvey (acoustic performance), Paradiso Amsterdam
   
 • Thu 3 Dec
  Support to Guy Garvey (acoustic performance), O2 Academy Birmingham
   
 • Mon 7 Dec
  Support to Guy Garvey (acoustic performance), Olympia Theatre Dublin
   
 • Tue 8 Dec
  Support to Guy Garvey (acoustic performance), O2 ABC Glasgow